55 Comments
Apr 20, 2022·edited Apr 20, 2022

Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος στο βιβλίο του “Η Δευτέρα Παρουσία” γράφει οτι ο αντίχριστος θα κάνει την απάτη ενός ψεύτικου θαύματος, το οποίο όμως επειδή θα είναι εντυπωσιακό θα πλανήσει τα έθνη στο να πιστέψουν στη δύναμη του. Θυμίζει λίγο αυτό τα ψεύτικα θαύματα της συμμορίας της νέας τάξης πραγμάτων που πότε μας σώζουν απο αόρατους ιούς, πότε μας σώζουν απο την επισιτιστική κρίση με τα μεταλλαγμένα τρόφιμα και έχουν υποσχεθεί οτι θα μας σώσουν απο την “ασθένεια” του θανάτου.

Ένα απο τα πιο πετυχημένα αποφθεύγματα που έχω ακούσει για τον τρόπο που δουλεύει ο διάβολος είναι “ο διάβολος σου κλέβει το παρόν για να σου πουλήσει το μέλλον.”Πράγματι αυτό έγινε στην παρούσα περίπτωση: μας έκλεψαν (μέχρι στιγμής) δυο χρόνια απο τη ζωή μας με τα λοκντάουν και τα άλλα μέτρα της υγειονομικής τυραννίας για να μας πουλήσουν μια “νέα κανονικότητα” ή αλλιώς μεγάλη επανεκκίνηση όπου “δεν θα έχουμε τίποτα και θα είμαστε ευτυχισμένοι”. (Και σε αυτό ενδεχομένως προσπαθούν να κάνουν κακή απομίμηση Του Χριστού ο οποίος έλεγε ‘πήγαινε πώλησε τα υπάρχοντα σου και τότε έλα και ακολούθησε με”).

Expand full comment

Ἀγαπητέ μου κ. Βαθιώτη, ἡ κριτική σας κατά τῶν νεοταξιτῶν πολιτικῶν εἶναι ἀσφαλῶς ὀρθή. Ἡ μόνη μου ἔνστασις εἶναι ὅτι ἀφήνει ἀπ' ἔξω τούς ρασοφόρους συνεργάτας των. Ἡ ἀνίερος ἐπίθεσις τῶν Σατανιστῶν κατά τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν γίνεται ἐδῶ καί ἕνα περίπου αἰῶνα μέσῳ τῶν ρασοφόρων μαριονεττῶν των καί ἔχει ἐπιτύχει τοῦ σκοποῦ της. Χάριν παραδείγματος, ἡ αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ (=Σατανισμοῦ) ἔχει ἐπιβληθῆ ἀπό τήν ἀλλαγήν τοῦ ἑορτολογίου (1924) καί ἐντεῦθεν, ἀλλά ὁ κόσμος τήν ἔχει κάνει «γαργάραν»! Φθάσαμε εἰς τό σημεῖον οἱ «ἐπίσκοποί μας» νά λένε φανερά ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι διαφορετικοί δρόμοι νά φθάσῃ ὁ ἄνθρωπος εἰς τόν Θεόν (Ἀθηναγόρας, Βαρθολομαῖος, Ἐλπιδοφόρος Λαμπρυνιάδης κ.ἄ), ἤ ὅτι «εἰς τά τζαμιά λατρεύεται ὁ ἀληθινός Θεός» (Θεόδωρος Χορευτάκης), «διαψεύδοντας» ἔτσι τόν Χριστόν, ὁ Ὁποῖος εἶπεν ὅτι εἶναι ὁ μόνος Δρόμος πού ὁδηγεῖ εἰς τόν ἀληθινόν Θεόν. Παρά ταῦτα, ὁ «ὀρθόδοξος» λαός κοινωνεῖ μαζί τους καί τούς ἀποκαλεῖ «Παναγιωτάτους», «Σεβασμιωτάτους» κ.λπ., καί τούς ραίνει μέ τριαντάφυλλα! Οἱ ἴδιοι κηρύττουν, λόγῳ καί ἔργῳ, ἄλλες πέντε αἱρέσεις, ἤτοι Σεργιανισμόν, Οὐνιτισμόν (ἀπό 7-12-1965, ὅταν ἔγινεν ἐπισήμως «ἄρσις τῆς ἀκοινωνησίας» μέ τόν «πάπαν»), Νεο-εικονομαχίαν, Νεο-αρειανισμόν, καί τήν αἵρεσιν τοῦ «ὁ θάνατός σου ἡ ζωή μου», μέ τά «ἐμβόλια» πού παρεσκευάσθησαν μέ κυτταρικές σειρές φονευθέντων ἐπί τῷ σκοπῷ αὐτῷ ἐμβρύων. Ἐπίσης, ἔχουν δημιουργήσει πολλά σχίσματα, ἤτοι τό Ἑορτολογικόν, τό Αὐστραλιανόν, τό Οὐκρανικόν, τό ἐμβολιαστικόν κ.ἄ. Ὅλ' αὐτά βαρύνουν τούς ρασοφόρους συγχρόνους Ἰούδας, ἀλλά σχεδόν οἱ πάντες τούς ἀκολουθοῦν, ἀδιαφορῶντας γιά τό γεγονός ὅτι ὅλες οἱ Γραφές, ὅλες οἱ Σύνοδοι καί ὅλοι οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἀπαγορεύουν αὐστηρῶς τήν κοινωνίαν αὐτήν, καί χαρακτηρίζουν «ἐχθρούς τοῦ Θεοῦ» ὅσους κοινωνοῦν ἐν γνώσει των μέ αὐτούς. Ἐν ὀλίγοις, ὁ Χριστός σταυρώνεται καί πάλιν εἰς τόν λόφον, ἀλλά τό γεγονός αὐτό δέν ἀπασχολεῖ τούς «ὀπαδούς» Του, οἱ ὁποῖοι μάλιστα χαρακτηρίζουν ὡς «φανατικούς» ὅσους προσπαθοῦν ν’ ἀναδείξουν τό τρομερόν αὐτό γεγονός! Ἐπίσης, οἱ ρασοφόροι Ἰοῦδαι οὐδόλως ἀντιδροῦν εἰς τήν χρῆσιν τῶν ἄλλων ὑπερόπλων τῶν Σατανιστῶν κοσμοκρατόρων κατά τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Ὀρθοδοξίας, ἤτοι (1) τῆς διδασκαλίας εἰς τά σχολεῖα τῆς «ἐκπουστεύσεως» καί τῆς «ἐκπουτανεύσεως», (2) τῆς διαστροφῆς τῆς Ἱστορίας, (3) τῆς ἀλλοιώσεως, ἤ μᾶλλον τῆς καταργήσεως, τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης, (4) τῶν καταστροφικῶν μνημονίων, (5) τῆς ἀναγνωρίσεως τοῦ μή βιωσίμου, ἐπαχθοῦς καί παρανόμου χρέους τῆς Ἑλλάδος πρός τούς Γερμανούς μέ τήν ταυτόχρονον ἐκ μέρους τῶν «ἑλλήνων» ἄφεσιν(!!!) τοῦ Γερμανικοῦ χρέους πρός τήν Ἑλλάδα, (6) τῆς καταφώρου καταργήσεως στοιχειωδῶν ἐλευθεριῶν καί ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, (7) τῆς ἀντικαταστάσεως τῶν Ἑλλήνων μέ ἰσλαμιστάς πού εἰσβάλλουν παρανόμως εἰς τήν χώραν, τούς ὁποίους ἀπό τοῦδε ἡ «κυβέρνησις» θά φέρνῃ νομίμως πλέον ἀπό τό Πακιστάν καί τό πολυπληθές Μπαγκλαντές, (8) τῆς μειώσεως τοῦ πληθυσμοῦ μέ τά δολοφονικά πειραματικά σκευάσματα, τά ὁποῖα πλασσάρουν ὡς «ἐμβόλια», ἐνῷ στήν πραγματικότητα εἶναι «θανατηφόρες ἐνέσεις» καί γονιδιακοί τροποποιηταί, ὅπως ἐξηγοῦν ἀληθινοί ἐπιστήμονες, ὅπως οἱ L. Montagnier, S. Bhakdi, R. Malone, P. McCullough, V. Zelenco , Κ. Ἀρβανίτης, Δ. Ἀντωνίου, Κ. Πουλᾶς, Ἀ. Καλογερίδης, Π. Παπαγιαννάκης κ.ἄ. Κ.λπ. κ.λπ. Τά τρομερά ἐγκλήματα πού ἔχουν γίνει στήν Ἑλλάδα, προκειμένου νά προωθηθῇ τό πρόγραμμα τοῦ γενικοῦ «ἐμβολιασμοῦ», ἀποδεικνύονται μέ ἀδιάσειστα στοιχεῖα καί ἑκατοντάδες μάρτυρες εἰς τήν ἐκ 4311 σελίδων μήνυσιν τοῦ Δικηγόρου Ἀθηνῶν κ. Ν. Ἀντωνιάδου, τήν ὁποίαν κατέθεσεν εἰς τήν Γ.Α.Δ.Α. τήν 19-7-2021. Ἔχετε ἀκούσει τούς «μακαριωτάτους» καί «σεβασμιωτάτους» ψευδεπισκόπους πού συμπλέουν μέ τήν ψευδο-σύνοδον τοῦ Κολυμπαρίου (2016) νά ξεσηκώνουν τόν λαόν γιά ὅλ' αὐτά ἤ μήπως ἐξυμνοῦν τάς ὡς ἄνω αἱρέσεις καί συμπλέουν μέ τά ὡς ἄνω ἐγκλήματα;

Expand full comment

Ο εκτοπισμός του Χριστού από την ίδια του τη γέννηση ίσως να έχει ήδη συντελεστεί εδώ και καιρό με την ευρεία αποδοχή της αγγλοσαξωνικής αφαιρετικής βερσιόν Xmas αντί Christmas. Αν και υπέρμαχοι της αθωότητας της αλλαγής αποδίδουν τη χρήση του Χ στο Χριστόγραμμα, η μια μικρή υποψία εσκεμμένης διαγραφής δεν μπορεί να μην επισημανθεί. Ομοίως προβληματίζει και η συνιστώμενη ως πολιτικά ορθότερη χρήση των B.C.E και C.E. (Before Common Era, Common Era) αντί των B.C. και A.D. (Before Christ, Anno Domini) για τον προσδιορισμό του χρόνου.

Φινίροντας με μεσσιανικές πινελιές το βερνικωμένο τους…σχέδιο, «οι ιεραπόστολοι» της ΝΤΠ πρώτα εξασφάλισαν ζωτικό χώρο για την ευδοκίμησή του. Εφαρμόζοντας την μέθοδο πρόβλημα-λύση, ενορχήστρωναν την τεχνητή διάβρωση οποιουδήποτε θεσμού επέλεγαν με πληθώρα τεχνικών. Και ύστερα έβγαζαν θαυματουργά από τη βαλίτσα του Sport Billy το κατάλληλο κάθε φορά «γκάτζετ».

Η νέα θρησκεία της νέας τάξης δεν πλασάρεται ως θρησκεία. Αντιθέτως έρχεται ως Μπομπ ο μάστορας να «επιδιορθώσει» τις αρρυθμίες που προκαλούν στο «σώμα» της ανθρωπότητας οι «πεπαλαιωμένες» θρησκευτικές πρακτικές. Ως διανοητικό «κατσαβίδι» αλλού λασκάρει και αλλού παρασφίγγει βίδες ώστε είτε να ξεχαρβαλωθεί το οικοδόμημα ή να στραβώσει ο σκελετός του.

Εν αναμονή της Ανάστασης του Κυρίου, ας (προσ)ευχηθούμε να εγερθούμε επιτέλους από το δικό μας πνευματικό κώμα.

Expand full comment

Η διαρκής υποβάθμιση της πίστεώς μας και του Θεανθρώπου Χριστού μας, συνεχίζεται ακάθεκτα από τα πιόνια της ΝΤΠ... Η μεταφορά του Αγίου Φωτός φέτος, θα γίνει άνευ κυβερνητικού αεροσκάφους και η υποδοχή του, άνευ τιμών και θρησκευτικού εκπροσώπου...Και όλα αυτά, λόγω covid...μια δικαιολογία ''γάντι'' για την πλειοψηφία των ''τυφλωμένων'' ανθρώπων, για τους υπόλοιπους δε, εναπομείναντες νοήμονες, ξεκάθαρη εωσφορική τακτική για την αποδόμηση της πίστεώς μας και των συμβόλων της...Δυστυχώς γι αυτούς, η Ανάσταση του Κυρίου μας έστειλε και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα, κατέλυσε τη δύναμη του Άδη, του θανάτου και του διαβόλου, φέρνοντας το χαρούμενο κήρυγμα της απολυτρώσεως στις ψυχές όλου του κόσμου.

«Κύριε, ανελθών εν τω σταυρώ, την προγονικήν ημών κατάραν εξείληψας· και κατελθών εν τω άδη τους απ’αιώνος δεσμίους ηλευθέρωσας, αφθαρσίαν δωρούμενος των ανθρώπων τω γένει· δια τούτο υμνούντες δοξάζομεν την ζωοποιόν και σωτήριον σου έγερσιν».

Ζει Κύριος ο Θεός των Δυνάμεων !!! Καλή Ανάσταση σε όλους!

Expand full comment

Συγχαρητήρια κ.Βαθιώτη για το συγκλονιστικό σας κείμενο και που είστε από τους λίγους όλο αυτό το διάστημα που μιλάνε για Χριστό και μετάνοια!Ο Θεός να (θα) σας δίνει δύναμη να συνεχίσετε το έργο σας και να μας δείχνετε ποιά είναι η αλήθεια!Καλή Ανάσταση!

Expand full comment

Ευχαριστουμε πολυ!!Καλη Ανασταση για ολους μας σε προσωπικο,εθνικο και παγκοσμιο επιπεδο...Αγαπητε μας Κωνσταντινε νασαι παντα Αναστημενος,και να μη σε νικησει ποτε κανενας εφημερος πονος!!Οσο για τις μασκες υπαρχει και μαρτυρια του πατρος Σαββα Αγιορειτου,καποιες ευλογημενες ψυχες ειδαν τον Διαβολο,εντος Ναου αυτο,να κραταει ο ιδιος τις μασκες και να τις φοραει στους χριστιανους,λεγοντας στο Χριστο μας,<σου τους πηρα>και απαντησε ο Κυριος ,<δεν τους γνωριζω αυτους>,μπορειτε να το βρειτε, υπαρχει ακομη αναρτημενο.Καρδιακη ευχη,ολοι εμεις οι βαπτισμενοι,πρωτα για μενα το λεω,να μη φορουμε καμμια μα καμμια μασκα,και ιδιως αυτη που ,δυστυχως το ζω,,,της απαξιωσης, με διαφορους τροπους-αλλοι το καταλαβαινουν, αλλοι οχι-των αδελφων ,εντος και εκτος Ναου...πολλοι οι κλητοι,ολιγοι δε οι εκλεκτοι(Λουκα 14 στ.16-24)....ευχομαι απο καρδιας,με αγαπη και πονο,ειδικα τον τελευταιο καιρο,να μας παρει ο Χριστος μαζι Του,την ωρα της κοιμησεως μας,και πρωτα αυτους που αδικηθηκαν ,μεσα στην Εκκλησια Του,κι εμειναν μονοι ,οχι απο τους εχθρους,που ειναι οφθαλμοφανεις πλεον,αλλα εμειναν μονοι, απο ανθρωπους αληθειας και δικαιοσυνης...διοτι εφανησαν και σε αυτους ,περιττοι και τρελλοι,,,προσωπικη εμπειρια,,και οχι μονο...ο διωγμος απο τον αγαπημενο,ειναι ο μεγαλυτερος πονος...γι αυτο ευχομαι καρδιακα,ποτε ο ανθρωπος να μη διωχνει κανεναν, πριν τον γνωρισει,γιατι μπορει καποτε,να διωξει τον ιδιο το Χριστο...ο οποιος απο θε'ι'κο ερωτα ορμωμενος,εφ'οσον Ειναι η Αγαπη,ενηνθρωπησε,βασανιστηκε,εχλευαστηκε,διωχτηκε,σταυρωθηκε,απο τους οικειους Του,,,το ιδιο λεει και για μας,,απο τους αγαπημενους θα σταυρωθουμε,,,αλλα ως Θεος Αναστηθηκε,συνανασταινοντας και το κατακομματιασμενο πλασμα Του...Ευχομαι,οπως ελεγε παντα ο αγιασμενος Γεροντας μου Π.Κωνσταντινος Στρατηγοπουλος,τουλαχιστον εμεις,να ειμαστε ανασταση και ανασα για τον κοσμο,για φιλους και εχθρους,,,οπως ακριβως το θελει ο Χριστος μας...ενοιωσα μια ανεση, λογω του ωραιοτατου θεολογικου αυτου κειμενου σου,αγαπητε μου Κωνσταντινε και αγαπητα μου αδελφια,να καταθεσω μια καρδιακη εξομολογηση,εδω σε αυτο το χωρο...για το θε'ι'κο ερωτα,που τροφοδοτει ολες τις αγαπες της ζωης μας,και Ειναι ο Μονος τελικα,που επουλωνει εν καιρω,καθε βαθεια ανθρωπινη πληγη....Σας ευχαριστω ολους,μα πιο πολυ τον Κυριο Βαθιωτη,για το πιο ωραιο κειμενο του,και ενα απο τα πιο ωραια, που χαραξαν την καρδια μου,στη μεχρι τωρα ζωη μου,,,ναστε ευλογημενοι ολοι....

Expand full comment
Apr 20, 2022·edited Apr 20, 2022

Ο Διάβολος είναι ο άρχοντας της πλάνης και του ψεύδους! Πάντα χρησιμοποιεί ύπουλους και μειλίχιους τρόπους για να σε παρασύρει στην κόλαση! Οι ιερείς που τέλεσαν πέρυσι την Θεία λειτουργία της Αναστάσεως διαφορετική ώρα απ' την κανονική όχι μόνο κατέλυσαν στην πράξη το Σύμβολο της Πίστεως που λέει: ''Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς.'' αλλά έκαναν Πάσχα και με τους Εβραίους δηλαδή με αυτούς που εσταύρωσαν τον Χριστό! Με το να κάνουν φέτος την Ανάσταση την σωστή ώρα δε νομίζω ότι μας δείχνει πως ξαφνικά Τον αγάπησαν πάλι. Για μένα το φετινό Πάσχα δεν έχει καμία διαφορά από το προηγούμενο. Προσωπικά αρνούμαι να ξαναπατήσω το πόδι μου σε τέτοιους ναούς καθώς και να συμμετάσχω στην βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος μέσω της μασκοφορίας αλλά και άλλων αιρέσεων που έχουν εισέλθει μέσα στην Εκκλησία και την έχουν μολύνει! Εύχομαι καλή μετάνοια σε όλους μας και καλή ομολογία Πίστεως! ''Και ημείς μεν δικαίως τιμωρούμεθα, διότι απολαμβάνομεν άξια εκείνων, που επράξαμεν. Αυτός όμως δεν έκαμε τίποτε το άτοπον και απρεπές. Πολύ περισσότερον δεν έκαμεν τίποτε το εγκληματικόν. Και έλεγεν εις τον Ιησούν: Ενθυμήσου με, Κύριε, όταν θα επανέλθης με την δόξαν και δύναμιν της βασιλείας σου και ανάστησε με δια να απολαύσω και εγώ αυτήν. '' ( Το Κατά Λουκάν, στιχ. 39-43. Οι δυο λησταί.)

Expand full comment

Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ "ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ" ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΥΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ (Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑ ΣΥΓΓΡΑΦΚΟ ΕΡΓΟ)

ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΚΟΛΠΟ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ!!!

ΔΙΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΟΥ ΖΩΣΕΙ ΖΩΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ! ΜΕ ΤΟ ΨΕΜΑ ΤΗΣ ΨΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΨΕΥΤΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΨΕΥΤΙΚΟΥ "ΑΟΡΑΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ" ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΛΗ ΜΕ ΤΟΝ "ΑΟΡΑΤΟ ΠΟΛΕΜΟ"

ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΑΝΑΠΟΔΟ!!!!!

Expand full comment

Εξαιρετικός όπως πάντα κ. Βαθιώτη! Ο Θεός ΔΕΝ αφήνει τους πιστούς μόνους-στλένει στην σωστή ώρα τους κατάλληλους ανθρώπους ώστε να μας δίνουν τα "φώτα τους"! Ανάμεσα στα Θεόσταλτα όργανά Του, νομίζω πως όλοι όσοι βρισκόμαστε στην παρέα του Truth revealed , αναγνωρίζουμε και το πρόσωπό σας ! Ο Θεός να σας ευλογεί κ. Καθηγητά και να σας φιλάει από κάθε κακοτοπιά! Καλή Ανάσταση σε όλους!

Expand full comment

Η κηρυξη του"πολεμου" κατα του "αορατου εχθρου" τα τελευταια δυο χρονια, ηταν η αφορμη για την έξοδό μου απο το "σπηλαιο του Πλατωνα"...αρχικα, "τυφλωθηκα" απο το δυνατο φως...τα αρθρα σας (και τα αξιολογοτατα σχολια των αναγνωστων σας🧡), με βοηθουν να αρχισω να διακρινω "σχηματα", "χρωματα", "οδους", "σκοπους", "στοχους".

Σας ευχαριστω απο καρδιας!!!

Ευχομαι σε ολους, ψυχη καθαρη κι ΕΛΕΥΘΕΡΗ!

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!!!

Expand full comment

Σας ευχαριστούμε πολύ! Καλή Ανάσταση κι ανάταση ψυχής🙏🙏🙏

Expand full comment

Εὐχαριστοῦμε ἀδελφέ Κωνσταντίνε, καλή Ἀνάσταση

Expand full comment

Καλή Ανάσταση σε όλους και Χρόνια πολλά ! Ο Θεός να ευλογήσει και πάλι την πατρίδα μας ώστε να βγούμε από το σκότος που μας έριξαν με τον πλέον ύπουλο τρόπο ,όλα αυτά τα χρόνια, τα όργανα της Ν.Τ.Π.

Expand full comment