23 Comments

Χριστός Ἀνέστη, κ. Βαθιώτη! Παρακαλῶ, δεχθεῖτε τά θερμά μου συγχαρητήρια διά τό ἔξοχον καί ἄκρως ἀφυπνιστικόν αὐτό κείμενόν σας! Ἡ μόνη ἐλπίς διά τήν Ἑλλάδα εἶναι, ἀφοῦ βροῦμε ἀποτειχισμένους ἱερεῖς ἀπό τούς Οἰκουμενιστάς (=Σατανιστάς), νά κάμνουμε συνεχεῖς λιτανεῖες, ἀγρυπνίες καί δεήσεις πρός τόν Ἀναστάντα Κύριον καί τήν Παναγίαν Μητέρα Του, μήπως μᾶς λυπηθῇ. Ἀλλιῶς, χάνουμε τήν χώραν καί θά μείνουμε εἰς τήν Ἱστορίαν ὡς Γενεά Προδοτῶν!

Expand full comment

Μὲ λίγα λόγια κ. Χατζηνικολάου μᾶς λέτε, πὼς χωρὶς ἀποτειχισμένους ἱερεῖς δὲν ὐπάρχει ἐλπίδα γιὰ τὴν Ἑλλάδα; Δηλαδὴ, κατὰ τὰ λεγόμενά σας οἱ λιτανεῖες, οἱ ἀγρυπνίες καὶ δεήσεις θὰ πιάσουν μόνο ἀπὸ ἀποτειχισμένους ἱερεῖς. Ὅσοι δὲν εἶναι ἀποτειχισμένοι, δὲν ἔχουν πίστη, δὲν ἔχουν προσευχή; Αὐτοὶ ποὺ ὁμολογοῦν τὴν Ἀλήθεια, αὐτοὶ ποὺ ἀντιστάθηκαν καὶ ἀντιστέκονται στὰ σατανικὰ νεοταξικὰ σχέδια δὲν εὐαρεστοῦν τὸν Κύριο; Στὸ κλείσιμο τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ στὰ διάφορα ἐπαίσχυντα καὶ βλάσφημα μέτρα ποὺ ἐπέβαλαν ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας, μέχρι σήμερα, ποιοὶ διώχτηκαν μὲ πρόστιμα καὶ δικογραφίες, οἱ ἀποτειχισμένοι ἤ οἱ μὴ ἀποτειχισμένοι; Νὰ σᾶς ἀπαντήσω. Οἱ μὴ ἀποτειχισμένοι καὶ εἶναι πολλοί, ὅπως ἐπίσης εἶναι πολλοὶ ἐπώνυμοι καὶ μὴ, ἱερεῖς ποὺ βγαίνουν δημόσια σὲ πλατεῖες, σὲ κανάλια καὶ προσπαθοῦν νὰ ἀφυπνίσουν τὸν κόσμο πνευματικά, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλη αὐτὴ τὴν ὑγειονομικὴ δικτατορία ποὺ ζοῦμε. Δὲν εἶδα κάτι γιὰ μετάνοια νὰ ἔχετε γράψει, δὲν εἶδα νὰ γράφετε γιατὶ ἔχουμε τέτοιους ἱερεῖς καὶ Μητροπολῖτες, μόνο αὐτοὶ φταῖνε γιὰ τὴν κατάντια τῆς Ἐκκλησίας μας; Τὸ πρόβλημά τὸ ἑστιάζετε μόνο στὴν ἀποτείχιση;

Expand full comment

Χριστός Ἀνέστη! Κατά τήν Ἁγίαν Γραφήν, τίς Συνόδους καί τούς Πατέρες, καί ὄχι κατά τήν ἰδικήν μου γνώμην, δέν ὑπάρχει ὁμολογία ὅταν ἐλέγχῃς μέν λεκτικῶςτήν αἵρεσιν, ἀλλά ταυτοχρόνως κοινωνῇς μέ αὐτήν! Εἶναι ἐμπαιγμός τοῦ Θεοῦ! Πάμπολλα εἶναι τά χωρία, ἀλλά καί τά παραδείγματα Ὀρθοδόξου ὁμολογίας πού δείχνουν τόν δρόμον! Ἰδού μικρόν δεῖγμα σχετικῶν χωρίων:

1. «Τίς δέ κοινωνία φωτί πρός σκότος; τίς δέ συμφώνησις Χριστῷ πρός Βελίαλ; ἤ τίς μερίς πιστῷ μετά ἀπίστου; ... διό ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καί ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καί ἀκαθάρτου μή ἅπτεσθε» (Β´ Κορ. 6:14-18).

2. «Οἵτινες τήν ὑγιῆ πίστιν προσποιοῦνται ὁμολογεῖν, κοινωνοῦσι δέ τοῖς ἑτερόφροσι, τούς τοιούτους, εἰ μετά παραγγελίαν μή ἀποστῶσι, μή μόνον ἀκοινωνήτους ἔχειν, ἀλλά μηδέ ἀδελφούς ὀνομάζειν» (Μέγας Βασίλειος, Patrologia Graeca ἤ ἐν συντομίᾳ P.G., τόμος 160, σ. 101).

3. «Ἅπαντες οἱ τῆς Ἐκκλησίας διδάσκαλοι, πᾶσαι αἱ Σύνοδοι καί πᾶσαι αἱ θεῖαι Γραφαί φεύγειν τούς ἑτερόφρονας παραινοῦσι καί τῆς αὐτῶν κοινωνίας διΐστασθαι» (Ἅγιος Μᾶρκος Εὐγενικός, P.G. 160, σ. 101).

4. «Ἐχθρούς γάρ Θεοῦ ὁ Χρυσόστομος, οὐ μόνον τούς αἱρετικούς, ἀλλά καί τούς τοῖς τοιούτοις κοινωνοῦντας, μεγάλῃ καί πολλῇ τῇ φωνῇ ἀπεφήνατο» (Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, P.G. 99, σ. 1049).

5. «Τοῖς κοινωνοῦσιν ἐν γνώσει τοῖς ὑβρίζουσι καί ἀτιμάζουσι τάς σεπτάς Εἰκόνας, Ἀνάθεμα γ´» (Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας, Τριώδιον, Ἐκδ. Φῶς, σελ. 161).

Expand full comment

Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Τίς θέσεις σας τίς ξέρω πολὺ καλὰ κ. Χατζηνικολάου.

Τὰ ἴδια λέτε καὶ γράφετε ἐδῶ καὶ χρόνια. Σαρώνεται τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα. Ὅλους τοὺς βγάζετε αἱρετικοὺς καὶ ἑρμηνεύετε χωρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ Κανόνες κατὰ τὸ δοκοῦν.

Στὴν οὐσία τίποτα δὲν μοῦ ἀπαντήσατε ἤ σχολιάσατε ἀπὸ ὅσα σᾶς ἔγραψα. Τακτική σας εἶναι αὐτὴ, νὰ παραθέτετε διάφορα χωρία ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ Συνοδικοὺς καὶ Ἀποστολικοὺς κανόνες, δίνοντας, τὴν δικήν σας ἑρμηνεῖα, κατὰ τὴν ἀδιάκριτη ζηλωτικὴ ἀντίληψή σας, καὶ νὰ παρασύρετε τοὺς ἀναγνῶστες στὴν πλάνη. Γνωρίζουμε πολὺ καλὰ τὰ χάλια τῶν Μητροπολιτῶν καὶ τῶν πλείστων ἱερέων, πλὴν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων.

Βλέπουμε ξεκάθαρα σὲ τὶ κατρακύλα βρίσκεται ἡ σημερινὴ ἱεραρχία καὶ ὁ λοιπὸς κλῆρος, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι δὲν ὑπάρχουν ἄξιοι ὀρθοδοξότατοι ἱερεῖς, ἀληθινοὶ στρατιῶτες τοῦ Χριστοῦ ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ τὴν Πίστιν μας καὶ γιὰ τὸ ποίμνιό τους.

Δὲν εἶμαι καθόλου ἀντίθετος μὲ τὴν διακοπὴ μνημοσύνου τοῦ αἱρετικοῦ Μητροπολίτου ἤ τὴν ἀπομάκρυνση τῶν λαϊκῶν ἀπὸ ἱερεῖς ποὺ στηρίζουν τὴν αἵρεση.

Δὲν εἶναι ὅμως ὅλοι αἱρετικοὶ καὶ οὔτε κοινωνοῦν μὲ τὴν αἵρεση ὅσοι δὲν ἔχουν ἀποτειχιστεῖ, οὔτε ἰσχύει τὸ «Ντόμινο» ἐδῶ, γιὰ ὅσους καταλαβαίνουν τί ἐννοῶ.

Ἐσεῖς κ. Χατζηνικολάου καὶ οἱ τῆς ἰδίας ἀντιλήψεως, λαϊκοὶ, κληρικοὶ καὶ μοναχοὶ, τοὺς ἔχετε τσουβαλιάσει ὅλους. Δὲν νομίζω ὅτι χρειάζεται νὰ ἐπεκταθῶ περισσότερο, γνωρίζετε πολὺ καλὰ τί ἐννοῶ.

Ἄλλωστε δὲν ἔχει νόημα, διότι ξέρω ὅτι δὲν πρόκειται νὰ δεχτεῖτε τίποτα καὶ οὔτε πρόκειται νὰ ἀπαντήσετε ἤ νὰ σχολιάσετε οὐσιαστικὰ σὲ ὅτι καὶ νὰ σᾶς γράψω, ὅπως κάνατε καὶ ἐδῶ.

Ὁ μόνος λόγος ποὺ σᾶς ἔγραψα, ἦταν γιὰ νὰ δοῦν ἤ νὰ ὑποπτευθοῦν οἱ ἀναγνῶστες, ὅτι δὲν εἶναι ἔτσι ἀκριβῶς τὰ πράγματα ὅπως τὰ γράφετε, ἀλλὰ θέλουν ἔρευνα μὲ πνεῦμα ταπεινώσεως τὰ θεολογικὰ καὶ πνευματικὰ, μὲ πολὺ προσευχὴ καὶ ὄχι μὲ φανατισμοὺς καὶ ἀδιάκριτους ζηλωτισμούς, φτάνοντας στὸ σημεῖο νὰ ὑβρίζουμε ἁγίους ἱερεῖς καὶ μοναχούς, ποὺ ἡ ἁγιότητά τους ἀποδεικνυόταν καὶ ἐν ζωῇ, ἀλλὰ ἀποδεικνύεται καὶ μετὰ θάνατον καὶ νὰ τοὺς χαρακτηρίζουμε πλάνους καὶ ἕνα σωρὸ ἄλλους χαρακτηρισμούς.

Expand full comment

Ποιές «δικές» μου θέσεις γνωρίζετε καί τί ἀκριβῶς ἑρμηνεύω «κατά τό δοκοῦν»; Ὅταν πετᾶτε τέτοιαν λάσπην, θά ἔπρεπε νά ἔχετε ἔστω καί μίαν «παρερμηνείαν» τῶν χωρίων πού σᾶς παρέθεσα. Ἀλλά δέν δύνασθε νά τό πράξετε, διότι ἁπλούστατα τά χωρία αὐτά (καί δεκάδες ἄλλα παρόμοια) ἔχουν ΕΦΑΡΜΟΣΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΑΞΙΝ ἀπό τούς ἁγίους Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, τούς ὁποίους ἐσεῖς ἔχετε καταργήσει καί εἰς τήν θέσιν των ἔχετε βάλει συγχρόνους «ἁγίους», πού ἐφαρμόζουν τό κατά Ἐπιφάνιον (Θεοδωρόπουλον) «εὐαγγέλιον», ἤτοι «καί μέ τόν Χριστόν καί μέ τόν Διάβολον»! Αὐτή εἶναι ἡ νέα «ὀρθοδοξία» σας! Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος Εὐγενικός ἄφησε παρακαταθήκην νά μήν ἐπιτραπῇ στούς τότε Οἰκουμενιστάς (λατινόφρονας) νά παραβρεθοῦν οὔτε εἰς τήν κηδείαν καί τά μνημόσυνά του! Σᾶς λέγει κάτι αὐτό;

Σέ τί δέν σᾶς ἀπήντησα; Στό ὅτι κάποιοι ἀντιστάθηκαν στά ἀντίχριστα μέτρα τῶν νεοταξιτῶν, τά ὁποῖα συνιστοῦν νέαν εἰκονομαχίαν; Ὡραῖα, λοιπόν, μπράβο τους, πού ἀντιστάθηκαν εἰς μίαν ἀπό τίς ἕξ συνολικῶς αἱρέσεις πού κηρύττουν οἱ ψευδεπίσκοποι τῶς «ἐκκλησίας πονηρευομένων» εἰς τήν ὁποίαν εὑρίσκεσαι, ἤτοι Οἰκουμενισμός, Σεργιανισμός, Οὐνιτισμός (ἀπό 7-12-1965, ὅταν ἔγινεν ἐπισήμως «ἄρσις τῆς ἀκοινωνησίας» μέ τόν «πάπαν», Νεο-εικονομαχία, Νεο-αρειανισμός καί «ὁ θάνατός σου ἡ ζωή μου», μέ τά «ἐμβόλια» πού παρεσκευάσθησαν μέ κυτταρικές σειρές φονευθέντων ἐπί τῷ σκοπῷ αὐτῷ ἐμβρύων. Ἐπίσης, ποία ἡ ἀντίστασίς των εἰς τά διάφορα σχίσματα, ἤτοι Ἑορτολογικόν, Αὐστραλιανόν, Οὐκρανικόν, καί ἐμβολιαστικόν, ὅταν οἱ ψευδεπίσκοποί σας ἀποκαλοῦν «Ναζί», «ἐκτός ἐκκλησίας» κ.λπ. ὅσους δέν δέχονται ν' αὐτοκτονήσουν μέ τά «ἐμβόλια»; Βλέπω τήν εὐκολίαν μέ τήν ὁποίαν κἀμνετε «γαργάραν» ὅλ' αὐτά τά κακουργήματα καί νομίζετε ὅτι ἡ σύμπλευσις μέ τούς κακούργους θά συγχωρεθῇ ἐπειδή σέ κάποιο ἀπό αὐτά τά κακουργήματα βρέθηκαν μερικοί νά ποῦν «ὄχι»! Ἐφόσον ἔχετε καταργήσει τό Εὐαγγέλιον καί τούς ἀληθινούς Ἁγίους καί τούς ἔχετε ἀντικαταστήσει μέ νεοεποχίτικες καρικατοῦρες, ἀγαπητέ, βαδίζετε πρός τήν Κόλασιν! Καί ἔχετε τό ἀπύθμενον θράσος νά κατηγορῆτε ἐμένα ὅτι δῆθεν πλανῶ τόν κόσμον μέ τό νά παραπέμπω εἰς τό ἀληθινόν Εὐαγγέλιον, εἰς τάς Συνόδους καί εἰς τούς ἀληθινούς Ἁγίους, ἀερολογῶν ὅτι δῆθεν τά παρερμηνεύω! Ὀλίγη ἐντροπή δέν βλάπτει! Καί ἐπειδή γράφεις ὅτι μέ ξέρεις καλά, πιθανολογῶ ὅτι εἶσαι ὁ «Πᾶνος» τοῦ ἱστολογίου «Ὁδύσσεια», πού πρό ἐτῶν μοῦ ἔσβησε τά σχόλια περί ἀποτειχίσεως, ἐπειδή βεβαίως δέν ἠδύνατο νά τ' ἀντικρούσῃ! Ὅπως ἀκριβῶς συμβαίνει καί τώρα!

Expand full comment

Χριστὸς Ἀνέστη!

Κατ᾿ ἀρχὴν δὲν πέταξα καμμία λάσπη καὶ νὰ ἀφήσετε τοὺς ἐντυπωσιασμοὺς μὲ βαριὲς κουβέντες καὶ μὲ τὸ νὰ παραθέτετε διάφορα χωρία.

Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι ὅλοι θεολόγοι ἤ νὰ ἔχουν τὴν ἱκανότητα νὰ διαβάζουν καὶ νὰ ἐρμηνεύουν θεολογικὰ κείμενα καὶ κανόνες.

Ὑπήρξαν, ὐπάρχουν καὶ θὰ ὐπάρχουν ἁγνὲς ψυχὲς ποὺ ἀγάπησαν καὶ ἀγαποῦν ἀληθινὰ τὸν Χριστὸ, ψυχὲς μὲ ἀκλόνητη Πίστη καὶ ἐμπιστοσύνη στὸν Χριστό, ποὺ δὲν ξέρουν γράμματα, ποὺ δὲν ἔχουν τὴν οἰκονομικὴ δυνατότητα νὰ ἀγοράσουν βιβλία, ἀλλὰ πάντα ἔχουν τὸν καλὸ λογισμὸ καὶ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν συνάνθρωπό τους καὶ ἔτοιμοι νὰ δώσουν ἀπ᾿ τὸ ὑστέρημά τους ὅσον ἀφορᾶ τὰ ὐλικὰ ἀγαθά, εἴτε νὰ παρηγορήσουν τὸν πονεμένο καὶ θλιμμένο ἄνθρωπο κ.λπ.

Κατὰ τὴν δική σας ἀντίληψη κ. Χατζηνικολάου, ποὺ λέτε ὅτι σᾶς πέταξα λάσπη, αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ποὺ μπορεῖ νὰ μὴν ἔτυχε νὰ γνωρίζουν τί σημαίνει ἀποτείχιση ἤ νὰ μὴν τὴν ἔχουν ἀκούσει καθόλου αὐτὴ τὴν λέξη καὶ νὰ ἑκκλησιάζονται στοὺς «οἰκουμενιστὲς» ὅπως τοὺς χαρακτηρίζετε ὅλους, αὐτὲς οἱ ψυχοῦλες γιὰ ἐσᾶς εἶναι αἱρετικοὶ.

Ὅπως μᾶς θεωρεῖτε ὅλους αἱρετικοὺς ποὺ βρισκόμαστε στὸ νέο ἡμερολόγιο.

Δὲν ἤθελα νὰ ἀναφερθῶ καθόλου ἀπὸ λεπτότητα καὶ σεβασμὸ στὴν ἐπιλογή σας, ἄν ανήκετε στὸ παλαιὸ ἤ στὸ νέο ἡμερολόγιο καὶ ὅπως δὲν τὸ ἔκανα μέχρι τώρα, ἀλλὰ μόνος σας τὸ ἀποκαλύψατε χρησιμοποιῶντας συνέχεια δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο «ἐσεῖς, ἔχετε, εὑρίσκεσαι» καὶ βέβαια συχνότατα, στὸ τελευταίο σας σχόλιο, ξεχνᾶτε νὰ μοῦ γράφετε στὸν ὐποκριτικό σας πληθυντικό.

Καὶ βέβαια δὲν μοῦ ἀπαντήσατε σὲ τίποτα, ἀκόμα καὶ αὐτὸ ποὺ παραδεχτήκατε γιὰ τοὺς ἱερεῖς ποὺ ἀντιστάθηκαν στὶς ἐντολὲς καὶ στὰ βλάσφημα μέτρα ποὺ ἐπέβαλαν οἱ ξεπουλημένοι χριστιανομάχοι πολιτικοί καὶ ἡ βλάσφημη ἱεραρχία, τὸ ὑποβαθμίσατε καὶ τὸ περιορίσατε ὅπως σᾶς βολεύει.

Ἀντιστάθηκαν καὶ στὸ Οὐκρανικὸ καὶ στὰ ἐμβόλια καὶ πληροφόρησαν καὶ πληροφοροῦν τὸν κόσμο, ὅσοι τοὺς ἀκοῦν, γιὰ τὰ δαιμονικὰ σχέδια τῶν νεοταξιτῶν, ἀλλὰ ὁ ἐοσφωρικὸς ἐγωισμὸς καὶ ὁ σκοτισμὸς τοῦ νοῦ σας ἀπὸ τὸν φανατισμὸ καὶ τὴν ἐμπάθεια δὲν σᾶς ἀφήνουν εἴτε νὰ δεῖτε, εἴτε νὰ παραδεχτεῖτε κάποιες ἀλήθειες.

Σᾶς καίει κ. Χατζηνικολάου, διότι στὸ παλαιὸ ἠμερολόγιο ποὺ ἀνήκετε, ἔχετε ἐξαφανιστεῖ ὅλοι ἀπ᾿ τὸν ἀγῶνα σὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ βιώνουμε. Μόνον ἀπ᾿ τὸ νέο ἡμερολόγιο, κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ ἀντιστάθηκαν καὶ ἀντιστέκονται σθεναρὰ .

Ὑπάρχουν βέβαια κάποιες ἐξαιρέσεις ἀποτειχισμένων στὸ νέο ἡμερολόγιο ποὺ ἔχουν ἐφαρμόσει σωστὰ τὴν ἀποτείχιση καὶ ἀντιστέκονται, ἀλλὰ καὶ αὐτοὺς τοὺς πολεμᾶτε διότι δὲν ἔχουν γυρίσει στὸ παλαιό.

Εἶναι λάσπη ὅταν ἀνέφερα ὅτι ὑβρίζετε Ἁγίους;

Μόνος σας ἀποκαλυφτήκατε, εἰρωνεύοντας τὸν μακαριστὸ π. Ἐπιφάνιο γράφοντας «τό κατά Ἐπιφάνιον (Θεοδωρόπουλον) «εὐαγγέλιον» καὶ συγχρόνως προσβάλετε ὅλον τὸν κόσμο ὅτι ἔχουμε καταργήσει τοὺς ἁγίους Πατέρας.

Μήπως εἶναι ψέμματα ὅτι ὑβρίζετε τὸν Ἅγιο Παΐσιο, τὸν Ἅγιο Πορφύριο κ.λπ., εἶναι ψέμματα ὅτι κάποιοι ἐξ ὑμῶν τοῦ παλαιοῦ ἔχετε χαρακτηρίσει ἀπατεῶνες καὶ μάγους τοὺς νεοφανεῖς Ἀγίους;

Τὸ πνευματικό σας ἐπίπεδο κ. Χατζηνικολάου εἶναι τόσο ψηλὰ γιὰ νὰ κρίνετε τὴν ἀγιότητα ἤ μὴ τῶν Ἁγίων ποὺ τόσο χολὴ βγάζετε γιὰ αὐτούς;

Τολμᾶτε καὶ τοὺς χαρακτηρίζετε νεοεποχίτικες καρικατοῦρες;

Οὔτε τόσον κόσμο ποὺ ἔχει ὠφεληθεῖ ποικιλοτρόπως καὶ θαυματουργικῶς ἀπὸ αὐτὲς τίς «καρικατοῦρες» ποὺ ἀσεβέστατα χαρακτηρίζετε, δὲν σέβεστε.

Φτάσατε καὶ στὸ σημεῖο νὰ ἀντικαταστήσετε τὸν Θεὸ καὶ νὰ μοῦ πεῖτε ὅτι βαδίζω γιὰ τὴν κόλαση.

Ξέχασα ὅμως ὅτι τὴν Ἀλήθεια μόνο ἐσεῖς τοῦ παλαιοῦ τὴν κατέχετε, ποὺ δὲν ἔχει βγεῖ ἔνας Ἅγιος ἀπὸ ἐσᾶς, ποὺ ἔχετε γίνει 15 κομμάτια, ποὺ δὲν ἔχετε κοινωνία μἐ καμμία Ἐκκλησία καὶ ἔχετε κάνει δική σας.

Αὐτὸ δὲν εἶναι σχῖσμα κ. Χατζηνικολάου;

Μὴν ἐπικαλεσθεῖτε τὴν Ρωσικὴ διασπορὰ, διότι τὸ λιγότερο ποὺ μπορῶ νὰ σᾶς πῶ γιὰ νὰ μὴν το πλατύνουμε, ἔβγαλε Ἁγίους καὶ δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ τὴν σημερινὴ κατάσταση τῶν ἀδιάκριτων παλαιοημερολογιτῶν.

Καὶ βέβαια δὲν εἶμαι καθόλου ἀντίθετος μὲ τὸ παλαιό, ὅπως καὶ ὁ περισσότερος κόσμος ποὺ ἀγαπᾶ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἀντίθετος εἶμαι μὲ τὴν ἐμπαθῆ καὶ ἐπιθετικὴ συμπεριφορά σας καὶ τοὺς χαρακτηρισμοὺς ποὺ δίνετε γιὰ ὅποιον δὲν εἶναι μὲ τὸ παλαιὸ ἡμερολόγιο.

Ὅσο γιὰ τὸ ἄν εἶμαι ὁ Πᾶνος ἀπὸ τὸ «Ὁδύσσεια», ναὶ αὐτὸς εἶμαι.

Ὅσο γιὰ τὸ «ἀπύθμενο θράσος» ποὺ τολμήσατε νὰ μοῦ πεῖτε πὼς ἔχω καὶ ὅτι λίγη ἐντροπὴ δὲν βλάπτει, σᾶς τὰ ἐπιστρέφω.

Ἐσεῖς θὰ ἔπρεπε νὰ ντρέπεστε μὲ τὸ ἀπύθμενο θράσος νὰ ψεύδεστε ἀσυστόλως λέγοντας ὅτι σᾶς ἔσβησα τὰ σχόλια, τάχα ὅτι δὲν μποροῦσα νὰ σᾶς ἀντικρούσω στὰ περὶ ἀποτειχίσεως.

Νὰ σᾶς θυμήσω ὅτι ἔγιναν ἀκριβῶς ἀντίθετα τὰ πράγματα.

Τὸ θέμα ξεκίνησε μὲ μία ἀνάρτηση γιὰ τὸν μακαριστὸ π. Θεοδωρόπουλο καὶ ἀμέσως μπήκατε καὶ γράφατε τόσα ἐναντίον του μὲ περισσὴ ἐμπάθεια γιὰ νὰ μὴν πῶ κακία.

Σᾶς ἀντίκρουσα καὶ πολὺ μάλιστα καὶ ὅταν μπῆκαν καὶ ἄλλοι σχολιαστὲς καὶ ἄρχισαν νὰ ἀποδομοῦν τὰ λεγόμενά σας, τότε σβήσατε μόνο σας τὰ σχόλιά σας, γράφοντας ὅτι σᾶς τὰ ἔσβησα ἐπικαλούμενος τὰ ἴδια, ὅτι δὲν μποροῦσα νὰ σᾶς ἀντικρούσω.

Δὲν σᾶς ἔφτανε αὐτὸ μόνο, ἀλλὰ ἀμέσως στείλατε καὶ ἕνα μέϊλ στὸν διαχειριστὴ καὶ ἰδιοκτήτη τοῦ ἱστολογίου καὶ μὲ κατηγορήσατε ὅτι σᾶς ἔσβησα τὰ σχόλια, ἀλλὰ καὶ κάτι ἀκόμα ποὺ δὲν θυμᾶμαι.

Ἐννοεῖται ὅτι δὲν σᾶς πίστεψε οὔτε ἐκεῖνος, οὔτε ὁ ἄλλος συνδιαχειριστὴς .

Αὐτὴ εἶναι ἡ χριστιανικὴ ἀγάπη καὶ Πίστις ποὺ ἔχετε κ. Χατζηνικολάου;

Καὶ μόνο ποὺ άναφερθήκατε σὲ αὐτὸ τὸ γεγονὸς ποὺ δὲν χρειαζόταν, θέλοντας νὰ μὲ διασύρετε ἐδῶ, ἐνῶ ἐγὼ οὔτε κὰν ἀνέφερα ὅτι ἀνήκετε στὸ παλαιὸ ἡμερολόγιο, ὁ κόσμος θὰ βγάλει τὰ συμπεράσματά του.

Αὐτὴ εἶναι ὅλη ἠ ἀλήθεια, ποὺ ἐσεῖς μὲ προκαλέσατε καὶ ἀναγκάστηκα νὰ γράψω γιὰ νὰ ὑπερασπιστῶ στὸ συγκεκριμένο κομμάτι τὴν ἀξιοπρέπειά μου.

Ἔχω φυλάξει ὅλο τὸν τότε διάλογό μας καὶ τῶν ὑπολοίπων σχολιαστῶν σὲ print screen διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές καὶ ἐκεῖ ἀποδεικνύεται ἡ ἀλήθεια, ἀκόμα καὶ μὲ σβησμένα τὰ σχόλιά σας, ἄν σᾶς ἀντέκρουσα.

Ἤδη σᾶς ἀντέκρουσα καὶ τώρα σὲ ἀρκετὰ χωρὶς νὰ ρίχνω καμμία λάσπη. Μπορῶ νὰ τὸ κάνω καὶ λέξη πρὸς λέξη σὲ αὐτὰ ποὺ γράψατε καὶ συμπεράνατε γιὰ ἐμένα ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλους ὅσους δὲν εἴμαστε στὴν δική σας παράταξη, ἀλλὰ ἐκτὸς τοῦ ὅτι ὁ χρόνος μου εἶναι πολύτιμος, δὲν νομίζω ὅτι τὸ ἐπιτρέπει ἐδῶ ὁ χῶρος ποὺ εὑρισκόμαστε.

Δὲν χρειάζεται κάποιος νὰ εἶναι θεολόγος γιὰ νὰ ἀντικρούσει ἐσᾶς ἤ ὁποιονδήποτε μὲ τίς δικές σας ἀντιλήψεις, ἀλλὰ τὸν βοηθᾶ ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς νὰ μὴν πλανηθεῖ καὶ νὰ ἀποδομήσει τίς πλᾶνες καὶ τίς κακοδοξίες.

Νὰ σᾶς πληροφορήσω ἐπίσης ὅτι ἔχουμε ξανὰ συνδιαλαγεῖ καὶ σὲ ἄλλο ἱστολόγιο σὲ σχολιασμό, προσπάθησα πολὺ, μὲ εὐγενικὸ, καλοπροαίρετο τρόπο καὶ λόγο, τὸ θυμᾶμαι πολὺ καλά, νὰ σταματήση ἐπιτέλους αὐτὸς ὁ πόλεμος μεταξύ μας (νέου καὶ παλαιοῦ) καὶ σιγὰ σιγὰ νὰ κάνουμε μιὰ ἀρχὴ, ἀλλὰ ἡ ἴδια ἐπιθετικὴ στάσις μὲ χαρακτηρισμοὺς καὶ προσβολὲς ἐκ μέρους σας.

Σᾶς εἶχα γράψει: Ἄν γινόταν νὰ γυρίσουμε ὅλοι στὸ παλαιὸ, ἐσεῖς θὰ ἐρχόσασταν στὴν ἀντίθετη ὄχθη γιὰ νὰ μᾶς ἔχετε ἀπέναντι.

Ἔχω ἀρκετοὺς γνωστοὺς βεβαίως ποὺ ἀνήκουν στὸ παλαιὸ καὶ ἔχουμε πολὺ καλὲς σχέσεις, ποὺ σεβόμαστε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον.

Τέλος πάντων, σταματῶ ἐδῶ διότι εἶναι σίγουρο ὅτι δὲν πρόκειται νὰ βγάλει πουθενὰ αὐτὸς ὁ διάλογος καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη θέλω νὰ σεβαστῶ τὴν ἱστοσελίδα τοῦ κ. Βαθιώτη στὴν ὁποῖα δὲν πρέπει νὰ κάνουμε ρίνγκ τὸν χῶρο τοῦ σχολιασμοῦ.

Κλείνοντας θέλω νὰ ἐπισημάνω τὸ ἐξῆς τὸ ὁποῖον γνωρίζετε ἀλλὰ δὲν τὸ τηρεῖτε.

Κάθε ἄνθρωπος εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ καὶ πρέπει νὰ μαχόμαστε τὸ κακὸ ποὺ ἔχει εἰσέλθει στὸν ἄνθρωπο καὶ ὄχι τὸν ἄνθρωπο. Πολλὲς φορὲς βέβαια ὅλοι παρασυρόμεθα ἀπὸ τὸν θυμὸ καὶ ξεφεύγουμε, ἀλλὰ ἄς ἔχουμε στὸν νοῦ μας ὅσο μποροῦμε, ὅτι ὅλοι εἴμαστε ἀσθενεῖς πνευματικὰ καὶ πρέπει τὴν ἀσθένεια νὰ θεραπεύσουμε καὶ ὄχι νὰ ἐξουθενώσουμε τὴν ἄνθρωπο.

Καὶ στὴν συγκεκριμένη περίπτωση, ὑπερασπίζομαι αὐτὸ ποὺ νοιώθω καὶ βλέπω ὅ,τι εἶναι σωστὸ, ὅπως ἐπίσης δὲν μπορῶ νὰ ἀντέξω τὴν ὕβρι καὶ τὴν λάσπη πρὸς τοὺς ἁγίους μας καὶ νὰ μᾶς θεωρεῖτε ὅλους αἱρετικοὺς ὅσοι δὲν εἴμαστε μὲ τὸ παλαιό.

Καλὴ μετάνοια σὲ ὅλους μας!

Expand full comment

Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος!

Ὡστόσον, γιά νά μᾶς ὠφελήσῃ τό κοσμοϊστορικόν γεγονός, θά πρέπῃ ν' ἀγαποῦμε τήν Ἀλήθειαν (=Χριστόν). Ὅταν γράφῃς τόσα χονδροειδῆ ψεύδη καί διαστροφές τῆς Ἀληθείας, αὐτό σημαίνει ὅτι ΔΕΝ ἔχεις σχέσιν μέ τόν Χριστόν! Τά σχόλια τῆς «Ὀδύσσειας» τά ἔσβησες, διότι δέν δύνασαι νά τ' ἀντικρούσῃς, ὅπως δέν ἀντέκρουσες καί κανένα ἀπό τά χωρία πού σοῦ παρέθεσα ἐδῶ, ἀλλά μέ λασπολόγησες ἐλεεινῶς ὅτι δῆθεν τά παρερμηνεύω καί παρασύρω κόσμον εἰς τήν πλάνην!!! Ὅλα ὅσα γράφεις εἶναι ἐλεεινά ψεύδη! Οὔτε ἀνήκω εἰς κάποιαν «παράταξιν», οὔτε ἔχω πῇ ἤ γράψει ποτέ ὅτι ὅσοι εἶναι μέ τό ν.ἡ. κολάζονται, ἀλλά μόνον ὅσοι ΕΝ ΝΩΣΕΙ των ἀκολουθοῦν τό κατά Ἐπιφάνιον «εὐαγγέλιον», οὔτε ὑβρίζω κανένα, ἐκτός ἄν θεωρῇς «ὕβριν» νά μήν δέχωμαι ἁγιότητα σέ ὅσους ἀπεβίωσαν ὄντες εἰς κοινωνίαν μέ τήν αἵρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ των ὅτι αὐτό τούς καθιστᾶ «ἐχθρούς τοῦ Θεοῦ», κατά τίς Γραφές, τίς Συνόδους καί τούς Ἁγίους Πατέρες. Ὁ δέ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος, μέ ὅσα ἄκρως γελοῖα καί ἀντιφατικά ἔγραψεν ἐναντίον τῆς ἀποτειχίσεως, ὄντως ἐκήρυξε τήν αἵρεσιν «καί μέ τόν Χριστόν καί μέ τόν Διάβολον»! Αὐτό εἶναι μία ἁπλῆ διαπίστωσις γιά ὅσους ἔχουν σώας τάς φρένας καί ὄχι «ὕβρις». Ὅλα ὅσα ἔγραψες εἶναι μία ἀκατάσχετος ἀερολογία καί ψευδολογία. Καί ἄν ἤμουν βέβαιος ὅτι εἶσαι ὁ «Πᾶνος» τῆς «Ὀδύσσειας», δέν θά χρησιμοποιοῦσα τόν πληθυντικόν εὐθύς ἐξ ἀρχῆς, ὁπότε ὁ πληθυντικός δέν ἦτο ὑποκριτικός, ἁπλῶς ἐπρόσθεσες ἕν ἀκόμη ψέμμα στά ὑπόλοιπα πού ἔγραψες. Δέν ἐπανέρχομαι ὅ,τι καί ἄν γράψῃς, διότι δέν ἔχει νόημα. Τέλος.

Expand full comment

Εξαιρετικό άρθρο ... !!

Expand full comment

Χριστός Ανέστη! Ευχαριστούμε για την αφύπνιση! Νομίζω στις εικόνες η Μαντόνα φοράει κορώνα στο κεφάλι της, οπότε μπορεί και αυτό να παραπέμπει στον Covid.

Expand full comment

Χριστός Ανέστη, κ. Βαθιώτη! Σας παρακολουθώ από την ημέρα που παραιτηθήκατε δημοσίως σε συνέντευξη στο ραδιόφωνο και ομολογώ ότι αυτή σας η παραίτηση, πέραν του ότι έδειξε την ανδρεία και το ήθος σας, χάρισε στον εκτός πανεπιστημίου κόσμο τη χαρά να έχει πρόσβαση στον πύρινο λόγο σας. Ήταν πολύ τυχεροί οι φοιτητές σας κι ας μην το κατάλαβαν. Ο Θεός να σας έχει καλά να ψεκάζετε-αφυπνίζετε τους ανθρώπους!

Expand full comment

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ Κ. ΒΑΘΙΩΤΗ! ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΥΠΝΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΦΙΔΑ ΣΑΣ. ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΝΟΥΝ ΑΦΙΛΤΡΑΡΙΣΤΑ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ, ΑΦΗΝΟΥΝ ΕΝΑ ΑΛΛΟΚΟΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ, ΑΛΛΑ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ, ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΤΑ ΕΡΜΗΝΕΥΣΕΙΣ. ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ. ΣΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΥΓΝΩΜΟΝΕΣ

Expand full comment

Θυμήθηκα τώρα και τους κάπως δυστοπικούς στίχους απο το τραγούδι του Λεόναρντ Κοέν “The Future”:

It's lonely here

There's no one left to torture

Give me absolute control

Over every living soul

(…)

The blizzard, the blizzard of the world

Has crossed the threshold

And it's overturned

The order of the soul

(Ανάποδος κόσμος κι εδώ!)

(…)

And now the wheels of heaven stop

You feel the devil's riding crop

Get ready for the future

It is murder

(…)

Destroy another fetus now

We don't like children anyhow

I've seen the future, baby

It is murder

(...)

Expand full comment

Χριστός Ανέστη Κ. Βαθιώτης.

Ο Θεός και η Παναγία μας να σου δίνουν πάντα τη φωτιση να μας κρατάτε σε επαγρύπνηση και να μας ξυπνάτε από το λήθαργο της '' νέας τάξης''. . Αγώνας μέχρι τέλους.. Ομολογία πίστεως...Καλη δύναμη... Καλό αγώνα..

Expand full comment

πάντα ο διάβολος σε προειδοποιεί πριν κάνει οτιδήποτε, ώστε μετά να μην έχεις τη δικαιολογία, "δεν ήξερα", "δεν κατάλαβα".

Expand full comment

Χριστός Ανέστη!!! κ. Βαθιώτη, χαίρομαι που επί τέλους κάποιος (εσείς εν προκειμένω) έχει πιάσει τον τρόπο δράσης των Διαφωτιστών-Νεοταξιτών-Illuminati. Στην ουσία όλοι αυτοί που ανέφερα είναι ένα πράγμα, μια ομάδα, και το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι είναι αντίχριστοι, αποτελούν θρησκεία και είναι οπαδοί και συνεχιστές του έργου του Βολταίρου (1694-1778), που κατά τον Άγιο Αθανάσιο τον Πάριο ήταν ο αντίχριστος της εποχής του.

Οι λεγόμενοι «εγκυκλοπαιδιστές» είναι δικό του δημιούργημα και ως έργο τους είχαν την συγγραφή του «ανάποδου λεξιλογίου», όπου το «σε αγαπώ» = «σε μισώ», το «θα σε σώσω» = «θα σε σκοτώσω», «θα σε βγάλουμε από τα μνημόνια»= «θα σου φορτώσουμε και άλλα μνημόνια», και όλα αυτά τα ανάποδα που βλέπουμε και ακούμε σήμερα. Φυσικά απαιτείται κάποια εκπαίδευση για να μπορεί κάποιος να πιάσει το πραγματικό νόημα των όσων λέγονται και πράττονται.

Συνεχιστές του έργου του Βολταίρου, στην Ελληνική πολιτική σκηνή, εκτιμώ ότι είναι το σχεδόν σύνολο του σκληρού πυρήνα όσων πολιτικών συμμετέχουν στα πολιτικά κόμματα, αλλά σίγουρα είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως ο σύζυγος της κ. Μαρέβα Μητσοτάκη. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, όταν το 2015 κέρδισε τις εκλογές και πήγε για πρώτη φορά στην Βουλή ως πρωθυπουργός, μπαίνοντας στην Βουλή κρατούσε στο χέρι του ένα βιβλίο, και μου κέντρισε την απορία τι είδους βιβλίο ήταν αυτό που κρατούσε ο Πρωθυπουργός της χώρας και το έφερνε μαζί του στην πρώτη συνεδρίαση της νέας Βουλής. Ο καμεράμαν της τηλεόρασης, με τον οποίο προφανώς είχε συνεννοηθεί προηγουμένως ο τότε πρωθυπουργός, ζούμαρε με τον φακό στον τίτλο του βιβλίου και μετ’ εκπλήξεως είδα ότι έγραφε «Ο Διαφωτισμός». Τότε δεν μπορούσα να αντιληφθώ την σημασία και την σχέση. Σε τέσσερις από τις επόμενες συνεδριάσεις της Βουλής που συνέβη συμπτωματικά να παρακολουθώ από την τηλεόραση, ο ίδιος έκανε ρητή αναφορά στον Διαφωτισμό από του βήματος της Βουλής. Από τότε μου κέντρισε το ενδιαφέρον και άρχισα να ψάχνω τα περί Διαφωτισμού. Με βοήθησαν στο να κατανοήσω πολλά σχετικά θέματα τα τρία σχετικά βιβλία που έχει γράψει ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος και προλογίζει ο μακαριστός π. Γεώργιος Μεταλληνός (ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ, ΑΛΕΞΙΚΑΚΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΝ και ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΙΣ, των εκδόσεων ΓΡΗΓΟΡΗΣ).

Το 2020, μέσα από τα Δελτία Ειδήσεων των τηλεοπτικών σταθμών, μας «έφαγαν τ’αυτιά» - και έτσι το έμαθα και εγώ- ότι ιδιοκτήτρια του σπιτιού του Βολταίρου στο Παρίσι (του εμβληματικού αυτού περιουσιακού στοιχείο), είναι η κ. Μαρέβα Μητσοτάκη. Αυτό το άκουσα τουλάχιστον 20 φορές καθ’όλη την διάρκεια του 2020 από τα δελτία ειδήσεων. Και τίθεται το ρητορικό ερώτημα : ποια η πολιτική διαφορά μεταξύ του Κυριάκου και του Αλέκ-ση;

Expand full comment

Εξαιρετικό άρθρο Κ. Βαθιώτη.. Συγχαρητήρια . Επειδή προσωπικά ερευνώ τα ίδια και παρόμοια θέματα θα ήθελα να σας παραθέσω πιο κάτω ακόμα ένα βίντεο από την συμμετοχή μας στη Eurovision του 2021 που ναι είμαι πεπισμένη και θα το διαπιστώσετε και σείς ότι ήταν το προμύνημα της αλήθειας που ακολούθησε φέτος με τις πλημμύρες στην Ελλάδα.

https://www.youtube.com/watch?v=duqBorqR2sM

Όπως και σεις αναφέρατε στο άρθρο σας πάντα βρίσκουν τρόπο να εργαλειοποιήσουν τις παγκόσμιες εκδηλώσεις για να μας πουν τις αλήθειες για τα μελλοντικά τους σχέδια. Αν όλοι ήμασταν σε εγρήγορση θα ξέραμε και θα προλαμβαίναμε. Δυστυχώς όμως ποιός πιστεύει στούς ψεκασμένους που λένε ότι όλα είναι με σατανικό τρόπο στημένα για να υμνούν ή να εξευμενίζουν τις κακές οντότητες που υπητετούν με αντάλλαγμα την εξουσία και το χρήμα. Εχω πολλά ακόμα παρόμοια παραδείγματα για πράγματα που έγιναν και πρόκειται να γίνουν.

Ο Θεός και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ όπως είπατε και σεις ας μας λυπηθούν κι ας ματαιώσουν τα απεχθή τους σχέδια. Καλό είναι όμως ο κόσμος να ξυπνήσει.

Expand full comment

Ο πάπας δεν αναγνωρίζει αγιότητα στους νέους αγίους της Ορθοδοξίας μας (άγιο Παΐσιο, κ τ.λ.) οπότε μην ενοχλείστε τόσο πολύ μήπως κοινωνήσετε με αιρετικούς. Όταν αναγνωρίσουμε τους αγίους τους (η διοικούσα εκκλησία) και αυτοί τους δικούς μας, ε τότε τα ξαναλέμε.

Expand full comment

Σας ευχαριστώ πολύ για την αναφορά στις εύστοχες διεισδυτικές γραφές του Max Frisch

Expand full comment